Rücktitel

V200 116 im Eisenbahnmuseum Schwarzenberg